sleeve phaco

اسلیو  (sleeve) یا غلاف نوک فیکو
اسلیو یا غلاف نوک از لوازم جانبی نوک فیکوست که برای عایق کردن جراحت و فراهم  کردن مسیری برای  جریان مایع طراحی می شوند. این عایق کاری سیالاتی مکانیزم ایمن مهمی برای ممانعت از ایجاد گرمای اضافی در ناحیه جراحت است. وقتی جراح برای حذف آستیگماتیسم ناشی از عمل جراحی، سایزهای برش را کوچک و کوچکتر می کند، عایق‌کاری با اسلیوهای طراحی شده معمولی مشکل می شود، زیرا برش‌های باریک تر،  اصطکاک بیشتر بین اسلیو و نـوک فیکـو را بـه همـراه دارنـد. اسلیوهایی با طــــراحــــی جـــدیـــد مـحـکـــم‌تـــر و هـسـتـنـــد و بـــا ویژگی‌های خاص دیگری از جمله شکل راه راه (ribbing) یـا به صورت تار و پودی  (texturing) طراحی می شوند. این ویژگی ها اجازه جریان مناسب مایع را می دهند، حتی اگر تماس نزدیک بین نوک فیکو و شکاف حفظ شود.
سیالات پایه
تعادل سیالاتی بین جریان مایع، آسپیراسیون، وکیوم و تهویه می تواند فشاردهی کره چشم را حفظ کند.  وقتی بالانس سیالاتی بهینه نیست، در اتاق قدامی چشم توربولانس رخ می دهد. مسئله حفظ حجم اتاق قدامی در سراسر عمل جراحی، دارای اهمیت اساسی است. پیش نیاز لازم برای این اتفاق، تعادل ورودی و خروجی مایع است. فروریزش مکرر اتاق قدامی و لرزش عنبیه در طول برداشتن هسته، نشان دهنده عدم تعادل بین وکیوم و جریان مایع  است. از آنجا که تـزریـق جـریان مایع با استفاده از قانون گرانش انجام می شود، نگهداشتن بطری در یک ارتفاع مـنــاســب cm( 65 بــالای چـشــم بـیـمــار ) اجـازه می‌دهد تا جریان خارج شده در بیشتر مراحل فیکو تقریبا بلافاصله جبران شود.
یک حالت بحرانی که می تواند باعث بروز مـقـداری فـروریـزش اتـاق قـدامـی شـود، زمـانـی اسـت که در هنگام جدا کردن هسته، شکست انسداد وجود داشته باشد. افزایش وکیوم در این زمان در  خط آسپیراسیون منجر به کشیده شدن سریع مایع به خارج از چشم می شود ( که surge نــامـیــده مــی شـود) کـه زمـیـنـه را بـرای مـقـداری فروریزش اتاق قدامی فراهم می سازد. از این رو یک سیستم  venting به هر دستگاه فیکو اضافه مـی شـود. ایـن سیستـم اجـازه مـی دهد تا سطح وکیـوم بـا هـوا یـا مـایـع داخل لاین آسپیراسیون متعـادل شـونـد. همچنیـن venting زمـانـی اتفـاق می‌افتد که جراح پدال پایی را از یک وضعیت آسـپـیـراسـیـون رهـا کند. در این وضعیت، عمل venting خـلاء بـاقـیـمـانـده را به فشار اتمسفری می‌آورد.
در سـیـسـتــم هــای فـیـکـو venting تـوسـط دو مکانیزم حاصل می شود: venting مایع و venting هوا. venting مایع معمولا یک سولونوئید را باز می کند که اجازه  ورود جریان مایع به داخل لاین آسپیراسیون را بدهد. سیستم های venting هوا خط آسپیراسیون را به صورت لحظه ای به اتمسفر باز می کنند.  فشار کمتر در خط آسپیراسیون، هوا را به داخل این لاین می کشد. از آنجاکه هوا برخلاف مایع می‌تواند متراکم شود، کمپلیانس سیستم venting هوا بیشتر است.
برخی سیستم های فیکو ساختاری microventing در حد نهایی وکیوم دارند. هنگامی که وکیوم به حد خاصی می‌رسد، در حالی که پمپ همچنان روشن است، پالس های venting  microاز بالاتر رفتن وکیوم از این حد ممانعت می کنند. طبیعت غیر قابل تراکم مایع باعث می شود که سیستم های venting مایع کمتر مستعد نوسانات باشند.
اگر venting به طور صحیح انجام نشود امکان رخداد دو خطا وجود دارد: بازگشت (Regurgitation) زمانی رخ می دهد که فشار پالس تهویه از فشار جریان مایع بزرگتر باشد که این پدیده با برگشت ماده آسپیره شده به اتاق قدامی چشم مشاهده می شود. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که کاست تخلیه سیستم فیکو یا سطح مرجع در بالای سطح چشم قرار گیرد. در صورت آزاد نشدن همه وکیوم در لاین توسط تهویه که نشانه آن جدا نشدن کامل ماده از نوک است، وکیوم باقی می ماند. این مشاهدات بواسطه کمپلیانس هوا در سیستم های تهویه هوا حساس تر هستند. از آنجاکه تهویه برای هر سیستم ثابت می شود، در صـورت انتخـاب دقیـق ارتفـاع بطـری حـاوی مـایـع، تنظیمـات وکیـوم و تنظیمـات آسپیراسیون، کاربر بیشترین کنترل را روی اتاق قدامی چشم خواهد داشت. انتخاب مناسب تنظیمات به طوری که ماده لنز را بتوان به طور مناسب به نوک کشید و توسط وکیوم نگهداشت، کلید موفقیت بالانس سیالاتی است.
همه سیستم های فیکو مکانیزمی برای از گیر در آوردن ساختارهای اتاق قدامی در صورت بروز اشتباه دارند. این امر با استفاده از یک پدال مایع برگردان  )reflux( که در پدال پایی قرار گرفته است حاصل می شود. در یک سیستم پریستالتیک عمل بازگرداندن با معکوس کردن جهت دوران پمپ اتفاق می افتد.
ایـن کـار کـه جـریان مایع را در لوله آسپیراسیون معکوس می کند، ساختار را رها می‌سازد. در سیستمی با وسیله انتقال خلاء، یک سیستم مکانیکی سبب می شود تا حجمی از مایع آزاد شود.

لوله و نوک هایی با قطر کم
قطر نوک ها و لوله هایی که برای ایجاد شکاف کوچک به کار می روند، تقریبا ۳۳ درصد کوچکتر از نوک های استاندارد mm 1/1 است. این مساله از لحاظ بالینی معنی مهمی دارد. نیروی نگهدارنده ذره در یک وکیوم خاص به میزان وکیوم و سطح مقطع نوک بستگی دارد. بنابراین اگر مساحت سطح مقطع کاهش یابد، برای رسیدن به همان نیرو باید وکیوم افزایش یابد. از این رو به هنگام استفاده از نوک ها و لوله هایی با شکاف کوچک تنظیمات وکیوم را باید افزایش داد. یکی از مزایای استفاده از لوله کوچک این است که هنگامی که انسداد با این لوله کوچک می شکند، حجم کمتری مایع درون لوله جایگزین می شود که در اینصورت  اتاق قدامی چشم کمتر صاف می شود.
سوختگی های قرنیه ای
سوختگی های قرنیه ای زمانی اتفاق می افتند که گرمای ایجاد شده در هنگام عمل جراحی از ظرفیت حرارتی بافت و توانایی های رفع گرمای سیستم های فیکو فراتر رود. بـرای نـمـونه اگر جراح، عمل فیکوامولسیفیکاسیون را با جریان مایع کم ادامه دهد، شکاف به شکل دهان ماهی fishlipped  ایجاد می شود. در واسطه بین سوزن فیکو و اسلیو سیلیکونی در محلی که شکاف زخم در مقابل اسلیـو فشـرده مـی شـود، گـرمـا ایجـاد مـی شود. حرکت جریان ماده آسپیره شده از سطح داخلی نوک فیکو می تواند به میزان زیادی مقدار گرمای تولید شده را کاهش دهد. برداشتن حباب های هوای نزدیک محل شکاف نیز توصیه شده است زیـرا مـایـع مـی تـوانـد بهتـر از هوا هر گرمایی را پراکنده کند. زمان های طولانی در انجام فیکو( بیش از ۱۰ دقیقه) بدون توجه به توان فیکو نیز گــاهــی اوقــات مـنـجــر بــه ســوخـتگـی قـرنیـه‌ای مـی‌شود. علامت “lens milk” شاخص مهمی از جریان نامناسب است. این علامت نشان دهنده این است که جمع شدن مواد ریز شده لنز مایع در اتاق قدامی چشم سبب تیره شدن آن شده است. این علامت به جراح می گوید که فیکو را متوقف کـرده، وضـعـیـت زخـم، AFR و یا ارتفاع بطری حاوی مایع را قبل از پیشرفت بیشتر فیکو بررسی کرده آن ها را اصلاح کند.
تـــولــیـــدکــنـنــدگــان بــرای حــذف مـشـکــلات سـوخـتـگـی هـای قـرنیه ای راه های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. ایجاد شیارهای منحنی عمیق در نوک هایی با جریان بسیار کم  (microflow tips) برای ممانعت از انسداد جریان مایع، استفاده از عایق پلی آمید  در نوک فیکو برای پراکنده کردن گرمای ایجاد شده در نوک، اصلاح اسلیو انتهای نوک با تار و پودی کردن اسلیو برای ممانعت از انـسـداد جـریـان مایع یا قرار دادن دنده اسپیرال داخـلـی در اسلیو برای جلوگیری از اصطکاک روش هـای پـیـشـنـهـادی تـوسـط تـولـیـدکنندگان مــخـتـلــف دسـتـگــاه هــای فـیـکــو بــرای کــاهــش سوختگی های قرنیه ای هستند.

phacoprobe phaco-tip wiley-phaco-free-i-a-tip

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت