توپوگرافي

سيستم هاي چشمي براي اندازه گيري انحناي داخلي رويه قرنيه (يعني توپوگرافي آن) . اين سيستمها معمولاً از يك ويدئوكراتوسكوپ و يك ايستگاه كاري رايانه اي با توانايي هاي پردازش تصوير تشكيل شده اند. ممكن است همچنين شامل نرم افزار مديريت اطلاعات بيمار شود.

Ophthalmic systems used to measure the curvature of the anterior corneal surface (i.e., its topography). These systems typically consist of a videokeratoscope and a computer workstation with image-rocessing capabilities; they may also incorporate patient data-management software.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت