تورنيكت پنوماتيك

تورنيكت ها براي صد كردن جريان خون و دستيابي به قسمتي از عضو بدون خون ريزي در زمان عمل جراحي استفاده مي شوند. اغلب تورنيكت هاي پنوماتيك شامل سه جزء اصلي هستند: يك كاف, وسيله اي براي باد كردن آن و يك كنترل كننده (يك نمايشگر فشار و تنظيم كننده) . برخي كنترل كننده ها داراي تايمر يا نمايشگر زمان سپري شده نيز هستند.

Tourniquets primarily used to occlude blood flow and to obtain a bloodless field during limb surgery.  Most pneumatic tourniquets consist of three basic components:  a cuff, a means for inflating the cuff bladder, and a controller (a pressure indicator and regulator).  Some tourniquet controllers also have a timer or elapsed-time meter.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت