اي ام جي/ الكترومايوگرام

EMG/ Eelectromyogram/ Evoke Potential/ Electromyograph, Diagnostic
دستگاه الكترومايوگراف فعاليت الكتريكي عضلات اسكلتي را آَشكار، پردازش و ثبت مي كند. شكل موج بدست آمده كه الكترومايوگرام ناميده مي شود نمايانگر وضعيت فيزيولوژيكي يك عضله (يا دسته اي از عضلات) و رشته هاي عصبي كنترل كننده آن مي باشد. الكترومايوگرام فعاليت الكتريكي عضله (پتانسيل برانگيخته) را در هنگام استراحت و انقباض با شدت هاي مختلف را در زمان حركات ارادي نشان مي دهد. نتايج حاصل از EMG در تشخيص ميلوپاتي ها، نروپاتي ها و مايوپاتي ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت