اسكن استخوانBone Scan

اسكن استخوان
اسكن استخوان براي تعيين مناطق فعاليت غيرطبيعي در استخوان اعم از عفونت, بدخيمي يا متاستاز مورد استفاده قرار مي گيرد . به بيمار ماده راديونوكلئيد تكنسيوم وريدي تزريق ميشود و سپس با مشاهده به وسيله دوربين گاما مناطق مشكوك مشخص مي شوند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت