پالس – كاپنوگراف

بدليل بعضي از دلايل كلينيكي ميزان درصد اشباع خون و دي اكسيد كربن بازدمي بيمار بطور همزمان مورد نياز است.پالس اكسيمتر براي مشاهده پيوسته و غيرتهاجمي درصد اشباع اكسيژن هموگلوبين سرخرگي بكار گرفته مي شود. اين وسيله با اندازه گيري تغييرات جذب نوري بوجود آمده بدليل جريان پالسي خون سرخرگ، درصد اشباع اكسيژن خون را بدست مي آورد. مانيتورهاي دي اكسيد كربن فشار جزئي اين گاز را در بازدم بيمار اندازه گيري مي كنند. معمولاً در پايان بازدم غلظت دي اكسيد كربن به حداكثر مقدار خود مي رسد، لذا غلظت اندازه گيري شده در اين حالت به دي اكسيد كربن انتهاي بازدمي معروف است.(ETCO2).

 For some clinical reasons both pulseoximetery and capnography are essential in a same time. Pulse oximeters noninvasively monitor the oxygen saturation (expressed as a percentage or decimal) of arterial hemoglobin by measuring light absorbance changes resulting from arterial blood flow pulsations. Exhaled-gas (CO2) monitors measure the partial pressure of CO2 (PCO2) in an exhaled breath. Usually, the CO2 concentration reaches its maximum level at the end of exhalation; the CO2 concentration measured at the end of exhalation is referred to as end-tidal CO2 (ETCO2).

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت