دستگاه CPAP 

  دستگاه CPAP

CPAP

CPAP 

فهرست مطالب

وسیله ای برای تامین فشار غیرتهاجمی و سی پاپ از طریق یک ماسک می باشد. در صورت آپنه در هنگام خواب و یا خستگی عضلات تنفسی، این وسیله به اکسیژن رسانی و تنفس مصنوعی کمک می کند. از آن برای پرهیز از لوله گذاری تهاجمی یا تراکوستومی نیز می توان استفاده کرد.

Bipap Unit is a device used to provide non-invasive pressure support and CPAP via mask, usually nasal. BiPAP stands for Bi-level Positive Airway Pressure. The BiPAP aids oxygenation and ventilation in cases of sleep apnea or ventilatory muscle fatigue. It has also been applied to prevent the more invasive procedures of intubation or tracheostomy.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت