جذب كننده دي اكسيدكربن

جذب كننده  دي اكسيد كربن وسيله اي جهت حذف دي اكسيد كربن از گازهاي تنفسي بيمار مي باشد. معمولاً ظرفي است كه با يك ماده جاذب مثل سودا لايم پرشده و يك گذرآب مي باشد.

Carbon Dioxide Absorber A carbon dioxide absorber is a device that is intended for medical purposes and that is used in a breathing circuit as a container for carbon dioxide absorbent (for example soda lime) that is intended to remove carbon dioxide from the gases in the breathing circuit. It may include a canister and water drain.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت