تفنگ تزريق

تفنگ تزريق وسيله اي است که براي تزريق مواد از قبيل سيالات و داروهاي پزشکي استفاده مي شود. آن معمولا” قابل استفاده مجدد مي باشد و پيکربندي مختلفي از قبيل لوله هاي يک/چند نقطه اي يا ابزارهاي پلانجري تفنگ شکل دارد. تفنگ تزريق ممکن است دستي يا داراي توان از قبيل فنري يا گاز فشرده باشد.

Injection Gun”An injection gun is a device  used to inject, e.g. fluids or medication into the human body. It will typically be reusable and have different configurations, e.g.
single/multi-pointed barrels or gun-shaped plunger driven instruments. These may be hand operated or powered, e.g. by springs or compressed gas. “

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت