الكترودهاي الكترونستگموگراف

Electronystagmographic Electrodes
الكترودهاي الكترونستگموگراف
الكترودهاي نيستگموگراف، رساناهاي الكتريكي هستند كه  بالا و پايين حدقه چشم گذاشته مي شوند و سيگنالهاي الكتريكي ناشي از حركتهاي سريع چشم به سمت افق و كناره ها را منتقل مي كند

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت