اسکولیومتر
اسکولیومتر

اسکلیومتر

اسکلیومتر چیست

برای ارزیابی اسکلیوز بدون نیاز به رادیوگرافی می باشد.  همچنین برای تشخیص انحناهای غیر طبیعی ستون فقرات کمری و سینه ای بکار می رود.

اسکولیومتر
اسکولیومتر

ستون مهره درحالت طبیعی دارای انحناهایی در جهت قدامی وخلفی است ،اما انحناهایی که درجهت جانبی ملاحظه شود غیر طبیعی است.اسکولیوز انحنای جانبی ستون فقرات است. به دلیل اینکه ستون مهره ها نمی توانند بدون چرخش بصورت جانبی خم شوند.اسکولیوز شامل فلکشن جانبی وچرخش است . انحنای چرخشی وجانبی ستون فقرات که اغلب در اوایل دوران رشد ونوجوانی بروز می کند.تخمین زده شده است که تقریباً ۴درصدازبچه های مدرسه دارای انحناء با شدتهای مختلف هستند.

تقریباً ۴تا۱۵درصد کودکان ۱۰تا۱۴ساله دلایل ونشانه هایی دارند که نیاز به معاینه های بیشتری را طلب می کند.

دختران۴بار بیشتراز پسران مستعداین نوع ناهنجاری هستند.وبطور کلی زنان تمایل بیشتری به داشتن این ناهنجاری دارند.

حدود ۸۵درصد موارد اسکولیوز درگروه اسکولیوزهای مرضی ( علت ناشناخته) قرار می گیرند.تاثیر اسکولیوز به شدت آن بستگی دارد .با چه سرعتی تشخیص داده شود وبا چه سرعتی درمان شود.

در سایر موارد اسکولیوز درنتیجه تخریب دیسکهای بین مهره ای به همراه استئو پروز دیده شده یا به عنوان شرایط یا ماهیت طبیعی درزنان بروز نموده است.

انحنای چرخشی وجانبی ستون فقرات که اغلب در اوایل دوران رشد ونوجوانی بروز میکند.در فعالیتهای ورزشی که غالباً یک طرفه هستند مثل ورزشهای راکتی بویژه پرتاب نیزه ،وزنه وچکش ستون مهره از طریق چرخش بالا تنه با فلکشن جانبی وچرخیدن ونوسان در طی پرتاب تحت فشار قرار می گیرد.

جای تعجب نیست که درصد بالای انحراف s شکل ستون فقرات ( اسکولیوز) برای مثال بیش از ۷۰درصد پرتاب کنندگان ۸۰درصد بازیکنان تنیس و۵۰درصد در قایقرانان کانو گزار ش شده که به سمت دست برتر تعقر دارند.نا هنجاریهای اسکولیوز حتی در گزار شات وآرائه های پزشکی متداول در برخی ورزشکاران در نتیجه سازگاریهای ویژه ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. برای اندازه گیری وضعیت ستون فقرات روشهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیردکه هرکدام از آنها دارای معایب ومحاسن می باشند.این روشها عبارتند از :

روش استفاده از cobb- روش استفاده از کایفومتر –روش استفاده از اینکلاینومتر- خط کش منعطف-اسپینال پانتوگراف-الکتروگونیامتر اصلاح شده واسپینال موس

علت-انحراف-ستون-فقرات-اختلالات-عصبی-عضلانی،-ایدیوپاتیک-و-اکتسابی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت