آناليزر عملكرد ريه روميزي

آناليزر عملكرد ريه ، كارايي سيستم تنفسي بيمار بويژه قبل از عمل جراحي را اندازه گيري مي كند. اين وسيله ديفيوژن هواي تنفسي، توزيع گاز در ريه ها را اندازه گيري مي كند. يك آناليزر عملكرد ريه كامپيوتري نوعاً شامل يك اسپيرومتر، يك كامپيوتر و يك آناليزر گاز است. براي اندازه گيري حجم ريه و مقاومت مجاري تنفسي بعضي از اين آناليزرها داراي پلتيسموگراف تمام بدن هستند. آناليز گاز بهمراه اندازه گيري هاي اسپيرومتري امكان ارزيابي حجم مطلق ريه ها و ديفيوژن گاز را فراهم مي آورد.در طي آزمايش بيمار مخلوط گازي شامل مونواكسيد كربن، متان، نيتروژن و يا هليوم را تنفس كرده و آناليزرهاي حساس به گاز بكار رفته ميزان غلظت هواي بازدمي را اندازه مي گيرد كه اين مقدار متناسب با حجم ريه ها و عملكرد ريه است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت