آشكار ساز پوسيدگي ها با استفاده از فلوئورسنس ليزر

وسيله آشكار كردن پوسيدگي ها با استفاده از فلوئورسنس ليزر، يك ليزر آشكار ساز فلوئورسانس  كه در يك هندپيس دندانپزشكي جاداده شده و يك كنسول كنترل كه كاليبراسيون وسيله همچنين عملكردهاي اندازه گيري فلوئورسانس و انتشار صداي (تن) متغيير مي باشد. منظور از استفاده از وسيله كمك به آشكار سازي پوسيدگي دندان با اندازه گيري فلوئورسانس القاء شده ليزر افزايش داده شده مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت