دوربین های ویدئویی آندوسکوپیکVideo Endoscopic Cameras

دوربین های ویدئویی متصل شده (چه مستقیم و چه با استفاده از آداپتور) به یک آندوسکوپ سخت یا انعطاف پذیر. این دوربینها شامل یک CCD می باشند. دروبین های ویدئویی آندوسکوپیک برای مستند سازی تصویرِ یافته های آندوسکوپیک یا برای نمایش بلادرنگ برای کاربردهای زمان حقیقی در فرایندهای جراحی بکار می روند.

Video Endoscopic Cameras
Video cameras attached (either directly or by means of an adapter) to a flexible or rigid endoscope. These cameras typically consist of a charge-coupled device (CCD). Endoscopic video cameras are used  for picture documentation of the endoscopic findings or for instantaneous display to make possible the  performance of real-time surgical procedures through the endoscope

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت