دندان شکل داده شدهDenture Preformed

دندان شکل داده شدهDenture Preformed

کیت دندان(مصنوعی) ساخته شده جزئی  مرکب از دندانهای از پیش شکل داده شده به منظور استفاده در ساختار دندان(مصنوعی) می باشد. پایه دندان(مصنوعی) با استفاده از دهان بیمار بصورت یک قالب با پلیمریزه کردن جزئی مواد پایه دندان رزینی با موادی که در تماس با بافتهای دهانی ساخته می شود. پس از اینکه پایه دندان(مصنوعی) ساخته شد دندانهای پیش شکل داده شده متصل شده به صورت شیمیایی به پایه متصل می شوند.

Denture Preformed (Partially Prefabricated Denture)
A partially fabricated denture kit is a device composed of connected preformed teeth that is intended for use in construction of a denture. A denture base is constructed using the patient:|:s mouth as a mold, by partially polymerizing the resin denture base materials while the materials are in contact with the oral tissues. After the denture base is constructed, the connected preformed teeth are chemically bonded to the base.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت