کالیبراسیون چیست calibracion

کالیبراسیون چیست ؟

کالیبراسیون عبارتست از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه.
کالیبراسیون می تواند در بسیاری از فرآیندهای بیمارستانی نقش عمده ای ایفا کند و ابعاد مختلف مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات ، نظارت و بازرسی را متحول سازد.
مهمترین اهداف پروژه کالیبراسیون به شرح زیر است:

۱٫ کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه
۲٫ افزایش عمر تجهیزات پزشکی
۳٫ کاهش مواد ، قطعات و ملزومات مصرفی
۴٫ جلوگیری از مراجعات متعدد بیمار به مراکز درمانی به منظور کسب اطمینان از صحت آزمایش ها

کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت به انجام آن در دوره های معین اقدام نمود. بدین ترتیب که دردوره های مشخصی ، دستگاه کالیبره شده و روی آن برچسب مخصوصی که شامل تاریخ کالیبره و تاریخ انقضای کالیبراسیون می باشد و مهمور به مهر آزمایشگاه کالیبراسیون است ، زده می شود. پس از آن باید از به کار گرفتن دستگاه های فاقد این برچسب یا دستگاه هایی که از تاریخ انقضای کالیبراسیون آنها گذشته است ، جدا خودداری شود.

کالیبراسیون و استاندارد ایزو ۹۰۰۱ :
هر مرکزی که بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به سوی کیفیت در حرکت است، باید مطابقت با نیازمندی های تعیین شده رادر تمامی مراحل تضمین نماید. یکی از مهمترین بندهای الزامات این استاندارد ، کنترل تجهیزات ، آزمون و همچنین حصول اطمینان از کالیبره بودن آنها است. نتایج هر آزمون، کالیبراسیون یا مجموعه ای از آزمونها یا کالیبراسیون هایی که انجام می شود ، باید به طور صحیح، واضح، بدون ابهام و مبتنی بر واقعیات و طبق دستورالعمل های خاص مندرج در روشهای آزمون یا کالیبراسیون گزارش گردد. نتایج معمولاً در قالب گزارش آزمون یا گواهینامه کالیبراسیون گزارش می شود و باید شامل کلیه اطلاعاتی باشد که بیمارستان آنها را درخواست کرده و برای تفسیر نتایج آزمون یا کالیبراسیون ضروری است و نیز شامل کلیه اطلاعاتی باشد که برای روش به کار رفته مورد نیاز است.
در ادامه مثالی خواهیم زد که در آن ، کیفیت عملکرد یک دستگاه فور را قبل و بعد از کالیبره شدن مقایسه خواهد کرد.
منحنی زیر عملکرد یک فور را قبل از کالیبره شدن، در زمان ها و دماهای مختلف نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می کنیم ، فقط در محدوده مستطیل آبی رنگ، محیط استریل مطلوب ایجاد می شود.

Calibration
Calibration

سپس فور، کالیبره شده و مجدداً اندازه گیری ها انجام شده و منحنی دما – زمان برای آن رسم می شود. همانطور که نتایج نشان می دهد ، نسبت به حالت قبل ، محدوده استریل مطلوب ، در دماها و زمان های خیلی بیشتری حاصل می شود.

Calibration
Calibration

فوتر سایت