چراغ ار هاش

مجهز به يك لامپ با نور سفيد در يك جعبه است كه نور آن از يك سطح مات افقي كه گرم ميشود ميگذرد و براي مشاهده آگلوتيناسيون گويچه هاي قرمز خون با عموماَ آنتي ار هاش بكار ميرود . حرارت در محدوده اي خاص به منظور واكنش بهتر بين آنتي بادي ارهاش وگويچه هاي قرمز ايجاد ميشود .

RH Lamp  View boxes equipped with visible light lamps, and a translucent, heated, horizontal surface, which is utilized     for Rh slide agglutination.  The surface of the box should  be maintained at a temperature in the range of 40 to 50 degrees centigrade to provide  the proper  temperature for reaction between red blood cells and antisera.,Releasable

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت