پالس اكسي متر

اكسيژن سنجي يا پالس اكسي متر با قرار دادن يك سنسور بربستر عروق داراي شريانچه هاي نبض دار ميسر ميشود و مانيتوري است كه به شكل غير تهاجمي اشباع اكسيژن رانشان ميدهد . اين سيستم در بخشهاي ICU ، CCU و NICU در اتاق عمل مورد استفاده قرار ميگيرد. خروجي دستگاه SPO2 به عنوان اساس تشخيص و درمان بيمار قرار ميگيرد . از ديگر كاربرد هاي آن تعيين ميزان كاهش پاسخ سمپاتيك به تحريكات حين عمل جراحي ميباشد . همچنين ميتوان فشار خون سيستوليك را اندازه گيري نمود.

 Pulse oximeters noninvasively monitor the oxygen saturation (expressed as a percentage or decimal) of arterial hemoglobin by measuring light absorbance changes resulting from arterial blood flow pulsations. Pulse oximetry is considered a standard of care for monitoring arterial oxygen saturation in the operating room during procedures requiring anesthesia and in intensive care units, recovery areas, burn units, cardiac catheterization laboratories, and ambulances.  They usually use finger probe.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت