هیومدی فایر

نبولایزر یا بخور بمنظور معلق سازی ذرات دارو و یا مرطوب کردن آنها برای بیمارانی تنفسی معینی بکار می رود. از این دستگاه هم در بیمارستان وهم در خانه میتوان استفاده نمود. این نبولایزر برای ارسال ذرات معلق دارو به ششهای بیمار از روش اولتراسوند استفاده می کند و نسبت به نوع گرمایی تولید صدا نکرده و المنت نیز در آن استفاده نمی شود.

Ultrasound Nebulizer Nebulizers provide aerosolized medication and/or humidification to patients with certain respiratory disorders. Nebulizers can be used in the hospital or at home. Ultrasound nebulizer provides an effective aerosol mist for depositing medication into the lungs. Ultrasonic units have the advantage of operating almost silently and without a heating element

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت