مش ارتوپدي

 پر كننده هاي استخوان يك ماتريس كامپوزيتي كلاژن-مواد معدني است كه به صورت قطعات، صفحات يا به شكل دانه‌اي براي كاشت طي پروسه‌ي جراحي تهيه مي‌شود. اجزاي اساسي اين پركننده، كلاژن نوع اول گاوي و بخش معدني استخوان گاو است. ذرات معدني درون الياف كلاژني پراكنده شده و يك  به‌وجود مي‌آورد. اين پركننده به صورت يك ماده‌ي استريل و خشك كه توسط مغز استخوان خود فرد بيمار هنگام به كار بماتريس سه بعدي با تخلخل‌هاي باز، متشكل از %55 ماده‌ي معدني و %45 كلاژنردن آب‌دار مي‌شود، تهيه مي‌گردد. قطعات و صفحات پركننده مي‌تواند به شكل‌هاي  از كاشت در محل استخوان حفظ مي‌كند، در حالي كه شكل دانه‌اي قادر است ذوبمختلفي بريده شود و به گونه‌اي طراحي شده است كه شكل و يكنواختي فيزيكي خود را بعد شده و نقص استخواني مورد نظر را پر كند. اين پركننده طي پروسه‌ي طبيعي ساخت و شكل گيري استخوان جذب مي‌شود. اين كاشتني براي پر كردن حفرات غير ذاتي در استخوان‌هايي (مانند دست و پاها، ستون فقرات و لگن خاصره) كاشته مي‌شود.

bone void filler is a collagen mineral composite matrix processed into strips, pads, or granular form for surgical implantation. The principle components of this filler are bovine type I collagen and anorganic bovine bone mineral. The mineral particles are dispersed within collagen fibers forming a three-dimensional open porous matrix consisting of 55% bone mineral and 45% collagen. This filler is provided as a sterile, dry material that is hydrated with autogenous bone marrow at the point of use. This filler strips and pads can be cut into shapes and are designed to retain their shape and physical integrity following implantation into a bony site, while the granular form can be molded to fit the bone defect. This filler is fully resorbed during the natural process of bone formation and remodeling. This is intended for use in filling bony voids or gaps of the skeletal system (i.e., extremities, spine, and pelvis) that are not intrinsic to the stability of the bony structure.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت