چگونه مشتری وفادار داشته باشیم

مشتری وفادار
مشتری وفادار

بی وفا و منفعت طلب:(وفاداری پایین، رضایت بالا) ایـن دسـته از مشـتریان تا زمانی که رقبای ما محصـولات، خدمـات و قیمتهـای ارزانتـر ارائـه نکنـد از مـا خریـد میکننـد؛ ولـی بـه محـض اینکــه جایــی بهتــر و ارزانتــر پیــدا کننــد به ســرعت مــا را

تــرک خواهنــد کــرد. در تعریفــی عامیانــه میتــوان گفــت ایــن دســته از مشــتریها مــا را دوســت ندارنــد و فقــط بـه واسـطه منفعـت مالـی بـا مـا میماننـد. مشـکل داشـتن

چنیـن مشـتریانی در ایـن اسـت کـه دسـت رقبـا را تـا حد زیــادی بــاز میگزارنــد. عامــل حفــظ رابطــه بــا ایــن دســته کامــلا مشــخص بــوده و بــرای رقبــا نیــز مشــهود اســت .ازایــنرو احتمــال اســتفاده رقیــب از ایــن عامــل و شکســت

مـا همیشـه وجـود خواهـد داشـت.

هوادار یا وفادار: (وفاداری ببالا) ، رضایتمندی بالا

ایــن مشــتریان هــم راضــی هســتند و هــم وفــادار، اینــان در همــه حــال بــه مــا وابســتگی دارنــد و بــه راحتــی خدمــات و محصــوالت مــا را تــرک نمیکننــد. همچنیــن ایــن دســته اغلــب محصــوالت و خدمــات مــا را بــه دیگــران معرفــی

میکننـد و تابلوهـای تبلیغاتـی رایـگان نیـز هسـتند. شـروع ارتبــاط بــا ایــن مشــتریان اگرچــه بــا یــک رضایــت منطقــی شــروع میشــود امــا ادامــه آن بیشــتر احساســی اســت. ایـن دسـته از مشـتریان مـا را همچـون یـک تیـم دوسـت دارنـد

و هـوادار مـا هسـتند. آنهـا بـرای رابطـهای کـه بـا مـا دارنـد ارزش قائلانـد و بـه سـرعت بـا هـر نارضایتـی و یـا پیشـنهاد مالـی از مـا رویگـردان نمیشـوند. از نـکات مثبـت دیگـر کـه چنیـن مشـتریانی منبـع بسـیار ارزشـمندی از اطلاعات

هســتند. آنهــا نقصهایمــان را بــه مــا یــادآوری میکننــد و تجربه هــای خودشــان در رابطــه بــا رقبــا را در اختیارمــان قــرار میدهنــد. بــا توجــه آنچــه گفتــه شــد میتــوان ادعـا کــرد کــه یکــی از مهمتریــن ســرمایه های هــر کســب وکاری

مشــتریان وفــادار آن هســتند

خوش خلق باشید: لخنـد، صحبتهـای مثبـت و صـدای رسـا، رمـز موفقیـت در برقـراری ارتباط با مشـتریان اسـت. همیشـه شـکالت، آبنبات یـا دیگـر تنقلات را در کنـار خـود داشـته باشـید. گاهـی نیـاز اسـت بـرای آغـاز ارتبـاط یـک آبنبـات خـرج کنید .

از یکنواختی بپرهیزیذد: همیشـه رخدادهـای جدیـدی رقـم بزنیـد.

نیـازی نیسـت کار خاص یـا پیچیـدهای انجام دهیـد. میتوانید روزی را بـه عنـوان فـروش ویـژه معرفـی کنیـد و کالا هـای خـود را در آن روز بـا شـرایط ویـژه بفروشـید. حتـی میتوانید قرعهکشـی های کوچـک برگـزار کنید …..

برای مشتریهای اصلی خود اهمیت ویژه قائل شوید : میتوانیـد بانکـی از اطلاعات مشـتری های همیشـگی خـود و مناسـبتهای مرتبـط بـا آنهـا داشـته باشـید.

کافی اسـت یک شـاخه گل یا یک هدیه ( هر چند کوچک) در روز تولد برای مشـتریتان بفرسـتید، خواهید دید کـه تـا سـالها آن را فراموش نخواهد کرد. یا در مناسـبتی خاص بـرای او هدیـهای کوچـک ارسـال کنیـد میبینید کـه عضوی از حلقـه دوسـتان نزدیـک او خواهیـد شـد. وفـاداری حاصـل یـک احسـاس مطلوب اسـت، این احسـاس را به مشـتری هایتان هدیه کنید.

رمز داشتن یک مشتری وفادار و هوادار: برانگیختن احساسات و نفوذ

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت