فتال مانیتورینگ

دستگاه فتال(جنین) مانیتورینگ اطلاعات گرافیکی یا عددی از نرخ ضربان جنین(FHR) و فعالیت رحم مادر را برای ارزیابی سلامت جنین را فراهم می سازد. در زمان زایمان اغلب FHR در واکنش به انقباض رحم یا حرکات جنین افزایش و کاهش می یابد. بررسی الگوها، سطح خط مبنا و مشخصه های تغییر پذیر بدست آمده می تواند نشان دهنده نیاز به اتخاذ روش و یا داروی مناسب در طی زایمان باشد.

Electronic fetal monitoring provides graphic and numeric information on FHR and maternal uterine activity (UA) to help clinical personnel assess fetal well-being. During labor, the FHR often exhibits decelerations and accelerations in response to uterine contractions or fetal movements; certain patterns are indicative of hypoxia. Examination of these patterns, the baseline level, and variability characteristics can indicate the need to alter the course of labor with drugs
fetal monitor
fetal monitor
فتال مانیتورینگ
فتال مانیتورینگ
fetal monitor
fetal monitor
fetal monitor
fetal monitor
.

فوتر سایت