دوز جذبی یا دُز جذبی ( Absorbed dose)

دوز جذبی یا دُز جذبی ( Absorbed dose) کمیتی در فیزیک پزشکی و پرتوپزشکی است. بر طبق تعریف، انرژی جذب شده از پرتو را بر واحد جرم ماده جذب کننده دز جذبی گویند.یکای SI آن گری است که همان ژول بر کیلوگرم است.در پزشکی دز جذبی یا دز دریافتی به مقدار داروی دریافت‌شده در هر وعده از سوی بیمار هم گفته می‌شود. بهینه سازی انرژی و محاسبه فاکتور افزایش دوز جذبی در فوتوالکترون تراپی: http://www.mums.ac.ir/shares/physic_journal/medical%20دوز جذبی یا دُز جذبی ( Absorbed dose) کمیتی در فیزیک پزشکی و پرتوپزشکی است. بر طبق تعریف، انرژی جذب شده از پرتو را بر واحد جرم ماده جذب کننده دز جذبی گویند.یکای SI آن گری است که همان ژول بر کیلوگرم است.در پزشکی دز جذبی یا دز دریافتی به مقدار داروی دریافت‌شده در هر وعده از سوی بیمار هم گفته می‌شود. بهینه سازی انرژی و محاسبه فاکتور افزایش دوز جذبی در فوتوالکترون تراپی:


http://www.mums.ac.ir/shares/physic_journal/medical%20physics/1389/summer/04%20Ranjbar.pdf

 

دوز جذبی یا دُز جذبی ( Absorbed dose)

فوتر سایت