دفيبريلاتور قابل كاشت خودكار همراه با همزمان ساز

اين وسيله داراي يك قسمت مولد پالس و سه سيم عايق بندي شده است. عموماً يكي از سيم‌ها به دهليز راست و دو سيم ديگر به بطن‌ها متصل مي‌شوند. هنگامي‌كه وسيله به عنوان دفيبريلاتور عمل كند،‌ ريتم خطرناك قلبي به ريتم طبيعي برگردانده مي‌شود. قسمت همزمان كننده نيز، ضربان بطن‌هاي چپ و راست را به حالت مناسبي بر مي‌گرداند تا بتوانند با يكديگر و بطور مؤثري در پمپ خون عمل كنند.

AID, With Cardiac Resynchronization The systems consist of two parts a pulse generator, and three insulated lead wires. One lead is placed in an upper heart chamber (the right atrium) and the two other leads are placed in each of the lower heart chambers (the ventricles). When the device is functioning as an ICD, it senses dangerous abnormal heart rhythms and shocks the heart back into a normal rhythm. The CRT portion of the device coordinates the beating of the left and right ventricles so that they work together more effectively to pump blood throughout the body.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت