دستگاه فیکو

اصول قسمت های تشکیل دهنده فیکو
قلب کلیه دستگاه های فیکو از سه جزء تشکیل شده است:  جریان مایع  (irrigation)، آسپیراسیون، اولتراسوند.

اولتراسوند
مکانیسم ایجاد کننده اولتراسوند در هندپیس فیکو سبب می شود که نوک متصل به آن با سرعت به سمت جلو و عقب نوسان کند. طول ضربه طبق تعریف فاصله ای است کـه نـوک در جهـت طـولـی با حداکثر توان طی مـی‌کنـد. طـول ضـربه در دستگاه های مختلف مـتـفــاوت اســت و بــه طـور طبیعـی از۷۵/۳- ۵/۱ میلی اینچ متغیر است. همه دستگاه های فیکو قابلیت تغییر توان را دارند که به صورت درصد بیان می‌‌شود. اگر توان با درصد معینی کاهش یابد، طول ضربه نیز کاهش می یابد. اگر چه در حالت ایده آل نباید طول ضربه یک دستگاه معین تغییر کند، ممکن است با برخورد نوک فیکو با موادی با چگالی مختلف مانند هسته سخت یا قشر نرم ، تغییرات کوچکی ثبت شود. در برخی از دسـتـگـاه هـا یـک فـیـدبـک از هـنـدپیس گرفته می‌شود  تا طول ضربه معینی را حفظ کند. برای مثال، سیستم با افزایش جریان، ولتاژ یا فرکانس، طول ضربه را حفظ می کند.
فـرکـانـس یـک دسـتـگـاه خـاص ثـابـت است. هندپیس هایی که فرکانس بالاتر دارند معمولا کـاراتـر هـسـتـنـد. امـا، در فرکانس بالاتر گرمای ایجاد شده نیز بالاتر است. اگر چه هندپیسی با فرکانس پائین تر ایمن تر است، هزینه این ایمنی پائین آمدن سطح کارایی است. فرکانس اغلب کریستال های استفاده شده در فیکو از ۲۷ کیلوهرتز تا ۶۰ کیلوهرتز متغیر است. فرکانس ۴۰ کیلوهرتز مصالحه خوبی بین این دو پارامتر است و از این رو فرکانسی است که توسط اغلب تولید کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد.دو نوع هندپیس قادر به ایجاد نوسان نوک برای تشکیل ذرات ریز پایدار لنز هستند: اکثریت هندپیس ها از کریستال های پیزوالکتریک ساخته می شوند و بقیه از مواد مـگـنـتــواسـتــریـکـتـیــو.پـیــزوالـکـتــریـک بـه خـاصیـت کـریستـال هـای سـرامیکـی یـا سـایـر کریستال‌هایی اشاره می‌کند که با اعمال نیروی الکتریکی به آن ها منبسط و منقبض مـی‌شـونـد. ایـن کـیـفیت بر پایه ساختار مولکولی ماده است. این کریستال ها به طور مـعـکـوس تـحـت تـاثـیـر دمـا قـرار مـی‌گـیـرنـد. نقطه ای که در آن کریستال مشخصات پیزوالکتریک خود را از دست می دهد، نقطه کوری نامیده می شود. هنگامی که دمای کریستال از دمای کوری آن بالاتر رود، خاصیت خود را از دست می دهد و برای حصول به کیفیت بالای خود مجددا باید پلاریزه شود.هندپیس های مگنتواستریکتیو دارای مواد فریت هستند که اگر در میدان مغناطیسی قرار بگیرند کوتاه و بلند می شوند. اندازه ایـن اثـر تـغـیـیـر طـول  با افزایش دما کاهش می یابد. به علت هیسترزیس مکانیکی و مغناطیسی و جریان های گردابی در هسته ترانسدیوسر، گرما تولید می شود. کارایی این نوع هندپیس ها کمتر از ۵۰ درصد است.کریستال ها یا مواد مگنتواستریکتیو محکم به داخل هندپیس چسبانده می شوند. هندپیس های فیکو طوری طراحی می شوند که تحمل انجام اتوکلاوهای زیاد را داشته باشند. یکی از خرابی های هندپیس مربوط به موقعی است که آب بندی هندپیس در اثر اتوکلاوهای مکرر به خطر می افتد.

newmd_suppl_november_a05_fig03 Picture 00327-12-2012-06-50-562 Surgical_Hpiece_Product_Banner DSC_9675 cirurgia-facoemulsificacio-barcelona-940x360 ۴۷۷_American-optisurgical-repair Alcon_infiniti_vision_system cataract_iol_large_image7

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت