دستگاه تعیین غلظت مایع دیالیز

Dialysate Conductivity Meters

دستگاه تعیین غلظت مایع دیالیز

 

 

دستگاه تعیین غلظت مایع دیالیز آنالوگ

 

از این دستگاه به منظور تعیین غلظت مایع دیالیزی که یه سیستم دیالیز فرستاده می شود استفاده می شود. این سیستم  این کاررا با اندازه گیری میزان رسانایی مایع دیالیز انجام می دهد. این سیستم می تواند به عنوان یکی از وسایل جانبی دستگاه دیالیز یا به صورت مجزا به کارمیرود.

دستگاه تعیین غلظت مایع دیالیز دیجیتال

 

Dialysate Conductivity Meters An instrument, typically electronic based, used to measure the concentration of the dialysis solution (dialysate) being delivered to the dialyser by measuring the electrical conductivity of the solution. This device may be  device a component of the dialyser or may be a stand-alone instrument

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت