دستگاه تامین گردش خون

این دستگاه برای پشتیبانی جزئی یا کلی از گردش خون بیمار در کوتاه مدت بکارمی رود. این دستگاه در دو نوع مشخص طراحی و ساخته شده است. پشتیبانی مستقیم قلبی و پشتیبانی گردش خون محیطی.  نوع اول شامل دو بخش خارجی (مانند پمپ) و داخلی(مانند بالون، کانولا) می باشد. نوع محیطی معمولاً شامل دستگاه های متراکم سازی خارجی است.

Cardiac Circulatory Assist Unit/ Peripheral Compression Circulatory Assist Unit/ Circulatory Assist Units, Cardiac, Ventricular/ Circulatory Assist Units, Diastolic Augmentation/ Circulatory Assist Units, External Compression/ Circulatory Assist Units, Peripheral Compression/ Circulatory Assist Units, Peripheral Compression, Intermittent/ Circulatory Assist Units, Peripheral Compression, Sequential/ Circulatory Assist Units, Peripheral Compression, Sequential, End-Diastolic/ Circulatory Assist Units, Venous Return/ Counterpulsation Pumps/ Pumps, Antiembolism/ Pumps, Intermittent Compression

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت