دستگاه برداشتن خال

از این دستگاه مکانیکی که معمولاً شامل برس سیمی یا سیلندر سنباده ای است برای صاف و هموار کردن پوست با برداشتن جای زخمها، تاتو و دیگر نامنظمی های پوست استفاده می شود.

Dermabrasion Unit
Mechanical devices such as wire brushes or emery paper cylinders that are used to plane the skin (surgical removal of the epidermis and as much of the dermis as necessary) to remove scars, tattoos, pigmented nevi, fine wrinkles, or other irregularities of the skin.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت