جاذب استاندارد UV دستگاه لايت كيور

جاذب استاندارد UV قطعات نوري استانداردي هستند كه در دستگاههاي نوري مانند لايت كيور براي تنظيم و كاليبراسيون نرخ اشعه ماوراء بنفش  استفاده مي شود.

Light Cure UV Standard Absorbent UV Standard Absorbents are standard components used in light devices such as light cures for adjusting and calibrating of rate of Ultra Violet ray

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت