بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمان با توانمند سازی کارکنانلازمه ثمربخشی تصمیمات پیچیده در دنیای پر تلاطم کسب و کارهای امروزی مشارکت کارکنان است و اگر قرار باشد این تصمیمات به نتایج مطلوب منجر شود، تلاش گروهی همه کارکنان را می طلبد. ((توانمندسازی)) پاسخی است به این نیاز سازمان‌های امروز، در عصر ((توانمندسازی)) طرز فکر گذشته چاره‌ساز نیست. تحقق برنامه‌های توانمندسازی مستلزم داشتن برنامه، تلاش و شکیبایی است. در واقع توانمندسازی به سفری پر چالش شبیه است.
هدف ما در این تحقیق ارائه بررسی های بیشتر در ارتباط با اهمیت فرهنگ سازمان، در درک توانمند سازی است که برای بهبود و حمایت تلاش¬های منتهی بهTQM لازم و ضروری است. در این راه ما از مدل فرهنگ توانمند سازی سیگلر و پیرسون استفاده کرده ایم. این مدل به نمایش رابطه¬ی متغیرهای فرهنگ و ارتباط آنها با درک توانمند سازی پرداخته است. در واقع این تحقیق با توجه به برنامه های راهبردی و عملیاتی شرکت در راه توانمند سازی کارکنان و با توجه به مسائل و مشکلات شرکت در این زمینه در پی دستیابی به ۲ نتیجه می باشد: ۱- افزایش عملکرد ۲- افزایش تعهد سازمانی
برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای با طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است. که پرسشنامه این تحقیق از نوع استاندارد می‌باشد. واز روش نمونه‌گیری تصادفی یا احتمالی استفاده شده است. نمونه‌برداری جامعه در دسترس شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه‌ای است که برای دستیابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می‌باشند.همچنین از روش تجزیه واریانس فریدمن برای تحلیل داده های گردآوری شده و تحلیل فرضیات در این تحقیق استفاده شده است،و از ضریب توافق چوپروف برای اولئویت بندی فرضیه ها استفاده شده است تا معلوم شود که چند درصد کارکنان شرکت در مورد هر فرضیه توافق نظر دارند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت