تشك مواج بادي

تشك هاي پر شده با هوا براي كاهش فشار سطح وارد شده به بيمار. اين تشكها معمولاً از سلولهاي هوايي با اتصال داخلي ساخته شده است كه در يك پوشش محكم پلاستيكي (مثلاً وينيل) قرار گرفته اند. تشك هاي بادي استاتيك بايد توسط يك پمپ هوا پر شوند. از آنها براي كاهش فشار بر روي پوست بيمار (مثلاً جلوگيري از زخم هاي ايجاد شده بر اثر فشار) استفاده مي شود. اغلب تشك ها داراي يك دريچه ايمني براي تخليه هواي تشك در حالت اورژانسي مي باشند (مثلاً براي انجام عمل احياي قلبي).

Bed mattresses filled with air to provide a pressure-reduced surface to the patient. These mattresses are typically made of several interconnected sections of air cells enclosed in a strong plastic casing (e.g., vinyl). Static-air mattresses should be inflated using an air pump; they are used to reduce the pressure to the patient skin (e.g., for the prevention of pressure sores). Most mattresses include a safety valve to deflate the mattress quickly in an emergency (e.g., to perform cardiopulmonary resuscitation

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت