ترانسديوسرسيستم تنفسي

از اين وسيله براي اندازه گيري ميزان فشار منفي كه بيمار در طول تنفس ايجاد مي كند، استفاده مي شود. اين وسيله نوعآ شامل يك مانومتر و لوله هاي اتصالي به دهاني يا آداپتور لوله ناي است.  كاربرد اصلي اين وسيله براي ارزيابي بيماراني كه دچار مسائل تنفسي شده اند، و تعيين زمان جدا سازي دستگاه ونتيلاتور از بيمار مي باشد.

Pressure measuring units designed to measure the amount of negative pressure generated by the patient during inspiration. These units typically include a manometer and tubing for connection to a mouthpiece or tracheal tube adapter. Inspiratory pressure measuring units are used in the assessment of patients with compromised pulmonary function, and to determine the appropriateness of discontinuing mechanical ventilation.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت