تخت الكتريكي ويژه زايمان

تختهاي الكتريكي كه معمولاً داراي سه قسمت هستند: پشتي, نشيمنگاه و جاي پا. زاويه پشتي, ارتفاع جاي پا و ارتفاع تخت قابل تنظيم هستند و قسمت پايي قابل برداشتن مي باشد تا دسترسي به ناحيه پرينوم مادر راحت تر شود. اين تختها به مادران در حال زايمان اجازه مي دهد در وضعيت طبيعي تري قرار گرفته و در راحت ترين حالت قرارگيري ريسك و زمان جابجايي بين تخت برانكارد و ميز زايمان را كم كند و اجازه دهد مادر در طول مدت زايمان در يك تخت باقي بماند.

 

Electric beds that typically have three sections:  backrest, seat, and foot.  The backrest angle, foot height, and bed height are adjustable, and the foot section can be removed to permit access to the mother:|:s perineal area.  These beds allow women in labor to assume more natural delivery positions and minimize the discomfort, risk, and lapse of time associated with transfers between beds, litters, and delivery tables, often allowing the mother to remain in the same bed throughout labor and delivery.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت