الكتروكوتر نروسرجري

Neurosurgery Electrocautery Unit
الكتروكوتر نروسرجري بطور ويژه براي انجام عمليات كوتري در جراحيهاي اعصاب طراحي و ساخته شده است. همانند ساير انواع الكتروكوترها شامل يك پروب يا چاقوي  است كه بصورت الكتريكي حرارت داده ميشود و براي برش بافت يا انعقاد و يا هر دو جهت  كنترل خونريزي بكار ميروند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت