الكتروكوتر درماتولوژي

الكتروكوتر پوست بطور ويژه براي انجام عمليات كوتري در جراحيهاي پوست طراحي و ساخته شده است. همانند ساير انواع الكتروكوترها شامل يك پروب يا چاقوي است كه بصورت الكتريكي حرارت داده ميشود و براي برش بافت يا انعقاد و يا هر دو جهت  كنترل خونريزي بكار ميروند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت