الكتروكارديوگراف چندكاناله

اكتروكارديوگراف سيگنال الكتريكي حاصل از فعاليت قلب را تشخيص داده و شكل موج ولتاژ اندازه گيري شده نسبت به زمان (الكتروكارديوگرام) را توليد مي كند. الكتروكارديوگراف چند كاناله همانند تك كاناله براي تشخيص ناهنجاري هاي قلبي، تعيين پاسخ بيمار به دارو و آَكار كردن تغييرات عملكرد قلب بكار مي روند. اين دستگاه بطور همزمان فعاليت الكتريكي دو يا چند ليد قلب را نسبت به زمان ثبت مي كند. با امكان مقايسه ثبت چند ليد در طي يك ضربان اينكار باعث سهولت در تفسير شكل موجها مي شود و لذا منجر به افزايش صحت تشخيص ميگردد. ثبت تمامي دوازده ليد ECG در كمتر از 10 ثانيه (در مد اتوماتيك) كاهش زمان و كار لازم نسبت به الكتروكارديوگراف هاي تك كاناله را نشان مي دهد كه در ان براي بررسي كارديولوژيست بايد شكل موجهاي هر ليد جدا شده و بر روي يك صفحه بترتيب چسبانده شود. برخي از الكتروكارديوگراهاي چند كاناله داراي خاصيت متوسط گيري سيگنال مي باشند

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت