اسپكتروفوتومتر دو شعاعي، مرئي/ يو وي

اسپكتروفوتومتر داراي نور ماوراي بنفش و مرئي كه در آن همزمان نمونه همراه با نمونه مرجع خوانده ميشود و جذب نوري نمونه مرجع از نمونه كم ميشود

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت