آناليز كننده وزن هيدرواستاتيك

اين نوع از آناليز كننده هاي فيزيولوزيك براي تعيين نسبت چربي به كل بدن براساس اندازه گيري وزن بدن در شرايط معمول و درون آب بكار مي رود. اين سيستم نوعاً شامل مخزن آب و يك تخت است كه فرد در هنگام قرار گرفتن در آب  با زانو بر روي حسگرهاي وزن تعبيه شده بر اين تخت فشار مي ايستد. بعضي از انواع اين دستگاه ها مي توانند حجم باقيمانده ريه را در زمان غوطه وري نيز اندازه گيري كنند و قابليت پردازش داده ها و محاسباتي داشته باشند. آناليز كننده وزن هيدرواستاتيك يك روش مناسب و صحيح براي تعيين ميزان چربي بدن بحساب مي آيد و در كارهاي تحقيقاتي بر روي افراد سالم بكار مي رود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت