آب مقطرگيري يكبار تقطير

آب براي تقطير بواسطه تبخير و متراكم سازي بخار،خالص و تصفيه مي شود. آب مقطر را ممكن است بواسطه تجهيزات تقطير سازي ساده و معمولي بر حسب نياز با يك مقياس بزرگ يا كوچك هم توليد نمود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت